Thursday, May 23, 2013

MY EYES, MY EYES: Obama’s 1979 Prom Photos.

(via)